Regulamin uczestnictwa w Szkole Rodzenia “Kraina Douli”

 §1

Siedziba oraz Biuro Szkoły Rodzenia “Kraina Douli” mieści się w Centrum Medycznym “Zdrowa Kobieta” na drugim pietrze.

§2

Zapisy na zajęcia w Szkole Rodzenia “Kraina Douli” odbywają się drogą elektroniczną lub telefoniczna na stronie internetowej www.krainadouli.pl w zakładce TERMINY KURSÓW lub pod numerem telefonu 604078188.

§3

Cykl spotkań w Szkole Rodzenia “Kraina Douli” trwa 6 tygodni (okolo 1,5 miesiąca) i obejmuje zajęcia wykładowe i praktyczne.

 §4

Po ukończeniu kursu na życzenie uczestników wystawia się zaświadczenie o udziale w Szkole Rodzenia

 §5

Koszt uczestnictwa wynosi 400zl (koszt za parę) lub 350 zł w przypadku jednej osoby (uczestnictwo samodzielne, bez partnera). W ramach opłaty zapewnione są materiały edukacyjne w formie elektrolnicznej.

§6

Opłatę za uczestnictwo należy przelać na konto maksymalnie do 3 dni roboczych od dokonania rezerwacji:

“Kraina Douli” Centrum Świadomego Rodzicielstwa

Julia Sondhi

ul. Kamiennogórska 10

54-034 Wroclaw

08 1050 1575 1000 0090 9367 2195

(z dopiskiem: imię i nazwisko, opłata za szkołę rodzenia – data cyklu)

Z racji bardzo dużego zainteresowania naszymi kursami, kolejność dokonywania opłat decyduje o przyjeciu na listę uczestników.

 §7

Rezygnacja z zajęć w Szkole Rodzenia “Kraina Douli”

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole Rodzenia “Kraina Douli” po rozpoczęciu cyklu opłata nie będzie zwracana.

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Rodzenia “Kraina Douli” na dwa tygodnie (termin nieprzekraczalny) przed rozpoczęciem cyklu zwracana jest opłata za kurs pomniejszona o kwotę manipulacyjną (100 zł).

3. W przypadku sytuacji losowych (choroba czy inne okoliczności), które mają miejsce po rozpoczęciu kursu opłata nie będzie zwracana.

 §8

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin zajęć.

 §9

Organizator zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, które przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie i ich rozpowszechnianie jest naruszeniem praw autorskich.

§10

Organizator nie odpowiada za nagłą zmianę prowadzącego zajęcia, która wynika z przyczyn losowych lub choroby. Organizator w takiej sytuacji zapewnia uczestnikom zastępstwo a tematyka zajęć pozostaje bez zmian.

 §11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Menu